Nyt fra bestyrelsen

02-04-2024

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Kære grundejere

I indkaldes hermed som varslet til ordinær generalforsamling den 23. april 2024 klokken 19.00 i Gundsømagle Forsamlingshus, Hovedgaden 12, 4000 Roskilde. Følgende er materialet til generalforsamlingen:

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

02-03-2024

Grundejerforeningen Holmehøjs årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 23. april 2024 klokken 19.00 i Gundsømagle Forsamlingshus, Hovedgaden 12, 4000 Roskilde.

Officiel indkaldelse, årsregnskab 2023, beretning for 2023, budget for 2024 samt øvrige bilag udsendes senest tre uger inden generalforsamlingen.

Såfremt man som grundejer har ønske om at fremsætte et forslag på generalforsamlingen, så skal det sendes skriftligt til grundejerforeningens formand senest den 19. marts 2024 klokken 23.59. Forslaget skal være beskrevet tilstrækkeligt (inkl. økonomiske konsekvenser) til, at det kan sættes til afstemning på generalforsamlingen. Det er en fordel, hvis forslagsstiller selv kan fremmøde og motivere forslaget på generalforsamlingen.

18-10-2023 – Udtalelse vedrørende indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling i Gundsømagle Vandværk 30. oktober 2023

Vi har som omtalt tidligere rakt ud til vandværkets bestyrelse med en række klare ønsker til renoveringen (fremgår bl.a. i tidligere opslag). Vandværkets bestyrelse har pr. mail gjort os opmærksomme på, at de ikke kan tale med grundejerforeninger, da grundejerforeningerne i Gundsømagle ikke er registrerede som medejere af Gundsømagle Vandværk. De opfordrede til, at vi fremsatte vores ønsker som privatpersoner, hvilket efterfølgende er gjort. Disse ønsker mener vi fortsat bør være krav til et kommende projekt, og dem fastholder vi nu og til generalforsamlingen. Kravene er bl.a.:

  • Indhentning af flere, uvildige tilbud. Herefter mener vi, at det er generalforsamlingens opgave at vælge det tilbud, der er bedst til prisen – og som minimum skal tilbuddene forelægges generalforsamlingen
  • En faktisk procesplan med flere tilbud på udførsel af arbejdet og dermed reelle forslag, der kan stemmes om
  • Dokumentation af alt i forbindelse med en renovering og fuld gennemsigtighed på generalforsamlingerne herom
  • Konkret plan for opfølgning og kvalitetskontrol og dokumentation heraf
  • Mulighed for at stille ændringsforslag til de tre fremsatte forslag på generalforsamlingen

Vi ser, at det til trods for vores og øvrige input på informationsaftenerne er de samme tre forslag, som vandværkets bestyrelse har fremsat. Forslagene rummer dog flere detaljer end det tidligere har været tilfældet. Vi forstår på indkaldelsen, at vandværkets bestyrelse fortsat påtænker, at der kun må stemmes ja. Processen bliver ifølge indkaldelsen herefter, at der skal stemmes for en merudgift til renoveringen i 2024 på 5.000 kr. pr. husstand.

Vi i grundejerforeningens bestyrelse mener ikke, at det er den rigtige proces. Det er i vores optik essentielt, at de tilbud, der indhentes, er på en fast pris (meterpris og ikke timepris), og at der laves en kontrakt med den valgte leverandør. Kontrakten skal beskrive alle forhold i samarbejdet og tage stilling til fejl, mangler og lignende. Derudover mener vi, at man med fordel kan investere i en undersøgelse af ledningsnettet for at identificere det reelle behov for udskiftning, inden der igangsættes et renoveringsprojekt.

Beløbet kan først fastsættes, når der er indhentet tilbud og lavet en reel plan for udskiftningen. Om beløbet er 3.000, 4.000 eller 5.000 gør en forskel for beboernes privatøkonomi, og medmindre behovet for renovering til 50 mio. kr. er der, så mener vi ikke, at borgerne i Gundsømagle skal betale 50 mio. kr.

Endeligt mener vi ikke, at der findes noget fortilfælde, hvor en siddende bestyrelse beordrer sine ejere til at stemme ja. Det er selvfølgelig ikke i orden, og det er heller ikke noget, vandværkets bestyrelse efter vores mening kan kræve. Det vil vi anfægte til hver en tid. Hvis flertallet til generalforsamlingen stemmer nej til de fremsatte forslag, så er det ensbetydende med, at der skal fremsættes nye og bedre belyste forslag.

Vi vil derfor opfordre jer alle til at møde op på den ekstraordinære generalforsamling og tilkendegive jeres stemme. Det er muligt at tage en fuldmagt med pr. husstand.

03-09-2023 – Udtalelse angående vandværkets beslutning om at udsætte den ekstraordinære generalforsamling

Kære grundejere

Vi er fra bestyrelsens side glade for, at Gundsømagle Vandværks bestyrelse har lyttet de input, der er kommet på de tre afholdte informationsaftner, og som konsekvens heraf har valgt at aflyse den ekstraordinære generalforsamling. Vi synes, det er den korrekte måde at håndtere situationen på, og vi takker vandværkets bestyrelse for både beslutningen og deres hårde arbejde.

Vores håb er, at vandværkets bestyrelse vil række ud til byens grundejerforeningsbestyrelser og invitere dem til møde omkring både eksisterende og alternative løsningsforslag til den udfordring, vi står med.

Derudover håber vi, at der på en kommende generalforsamling (ekstraordinær eller ordinær) vil være plads til alternative forslag fra de fremmødte i salen, såfremt de måtte blive medbragt.

Endelig håber vi (baseret på meget af det, der har været dialog om på informationsmøderne), at vandværkets bestyrelse vil forpligte sig til følgende i det kommende arbejde:

– Afdækning af det reelle behov for udskiftning og involvering af uvildig rådgivende ingeniør. Hvis det f.eks. “kun” er sektor 1 – 8, der er kritiske, så lav projektforslag på baggrund af den delmængde.
– Indhente mindst tre tilbud på projektet fra forskellige, uvildige leverandører – evt. flere delkontrakter af den samlede sum for at gøre projektet mindre sårbart.
– Gennemsigtighed omkring valg af leverandør, projektøkonomi, indhentede tilbud og kontraktindgåelse.
– Konkret plan for projektstyring og -opfølgning for alle af bestyrelsens forslag.
– Løbende kvalitetskontrol og dokumentation heraf.
– Mulighed for pausering årligt, hvis en fortsættelse ikke er kritisk nødvendig.

Vi i bestyrelsen vil gerne assistere vandværket, hvis vi kan, og vi har i den forbindelse rakt ud til vandværkets bestyrelse med ovenstående meddelelse.

22-08-2023 – Udtalelse angående vandværkets forslag

Bestyrelsens er stærkt kritiske over for vandværkets forslag. Det strider efter vores mening mod alt fornuft og god forvaltning af jeres interesse og økonomi.

Vi opfordrer til, at I i stedet støtter op om bestyrelsens forslag om at være fælles om udskiftning af hovedledninger, og at hvert område afholder udgifter løbende for udskiftning i eget område i takt med, at det bliver nødvendigt. Vandværket oplyser selv, at Grundejerforeningen Holmehøjs ledningsnet først skal udskiftes om mindst 70 år.

Hvis vandværket afviser vores alternative forslag og dermed ikke lytter til jer som medejere, så opfordrer vi til, at der på den ekstraordinære generalforsamling afgives mistillidsvotum til den siddende bestyrelse i vandværket.

Vi opfordrer jer på det kraftigste til at møde op på vandværkets ekstraordinære generalforsamling i Gundsømagle Forsamlingshus den 5. september klokken 19.00 og støt vores forslag.

Bestyrelsen har siden vandværkets udmelding undersøgt sagen grundigt – bl.a. via gennemgang af regnskaber, gældende regler og lovgivning samt dialog med advokat og kommune. Læs hele bestyrelsens udtalelse og kritik her.

21-05-2023 – Referat fra generalforsamlingen 2023

Referatet kan læses her

01-04-2023 – Indkaldelse til generalforsamling 2023

Kære grundejere

I inviteres hermed til generalforsamling den 24. april 2023 i Gundsømagle Forsamlingshus, Hovedgaden 12, 4000 Roskilde. Materiale ligger på forsiden. Materialet og indkaldelsen er ligeledes sendt til jer alle her til aften.

31-03-2023 – Overkørsler og brev fra Roskilde Kommune

Kære grundejere

Flere af jer har i denne uge modtaget brev fra Roskilde Kommune som svar på jeres henvendelser til dem angående overkørsler. Vi er som jer stærkt uforstående overfor Roskilde Kommunes svar. I lyset af svaret, så vil vi stærkt opfordre alle grundejere til IKKE at foretage sig mere vedrørende overkørsler eller kørearealer/græsrabatter, før I modtager anden besked fra bestyrelsen.

Vi har bedt Roskilde Kommune om at komme med en forklaring og en klar præcisering af reglerne, og hvad vi skal forholde os til som grundejerforening én gang for alle. Den er vi pr. d.d. blevet lovet foreligger umiddelbart efter påske.

Vi vil have et punkt om græsrabatter/kørearealer og overkørsler på som særskilt punkt på den kommende generalforsamling den 24. april 2023.

Vi beklager den gene, forvirringen måtte medføre.

20-03-2023 – Etablering af bump ved Egeholmen

Denne besked videregives til jer på vegne af entreprenøren:

Torsdag den 30. marts 2023 vil Holmehøjen være travlt optaget ved og omkring Egeholmen, da der skal anlægges endnu et vejbump i krydset ved Egeholmen.

Forventningen er, at arbejdet påbegyndes omkring klokken 07.00 og varer resten af dagen.

Alt færdsel er tilladt under hele processen, dog skal alle i området være opmærksomme på, at det kan være vanskeligere at komme igennem og påregne en anelse længere transporttid.

Det nye bump bliver ikke lige så “stejlt” som det, der er lavet ved Elmehaven. Beboere fra Egeholmen vil under arbejdet fortsat kunne komme ind og ud.

15-03-2023 – Overkørsler – omdeling af breve

Bestyrelsen vil i dag uddele breve til de fleste grundejere. Indholdet er 1) kommunens vurdering af hver enkelt grundejers overkørsel og 2) en beskrivelse af reglerne på området. Bestyrelsen er fuldt ud klar over, at det er en ærgerlig situation, og vi opfordrer alle grundejere til at henvende sig, hvis man måtte have spørgsmål.

11-03-2023 – Overkørsler

Hjemmesiden er nu opdateret med afsnittet om overkørsler (køreareal). Det har været drøftet på de seneste generalforsamlinger, og der er ligeledes tidligere sendt brev ud til grundejerne. Den nuværende bestyrelse har af to omgange forhandlet fristudsættelse med Roskilde Kommune. Den nuværende frist, du som grundejer har for at færdiggøre arbejdet hedder 1. juli 2023.

Læs, om du skal gøre noget ved din overkørsel på gfholmehoj.dk/overkoersler.

15-02-2023 – Fastelavn 2023

Der afholdes fastelavn i år på søndag den 19. februar 2023 klokken 12.00. Det er gratis at deltage.

05-02-2023 – Manglende PBS-opkrævning

Som flere grundejere har bemærket, så er der endnu ikke sendt en betalingsanmodning via PBS for første halvår 2023. Dette skyldes en opdatering af PBS-aftalen, og den forventes endeligt godkendt i løbet af uge 6, 2023. Så snart aftalen er godkendt, vil I modtage betalingsanmodningerne.

04-02-2023 – Generalforsamling 2023

Kære grundejere

Sæt kryds i kalenderen 24. april 2023, hvor vi holder årets generalforsamling i Gundsømagle Forsamlingshus. Invitation og materiale følger.

Forslag, man som grundejer vil have stillet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 17. marts 2023 jf. vores vedtægter.

Vi glæder os til at se jer.

09-09-2020 – Vedr. overkørsler

Grundejerforeningens bestyrelse har modtaget et brev fra Roskilde kommune vedr. lovliggørelse af flere områder i udstykningen. Roskilde kommune har erfaret, at flere grundejere har indrettet deres “forhave” med granitskærver. Jf. lokalplanen skal “forhaverne” bestå af grøn græsrabat på min. 0,50 meter. Roskilde Kommune har rettet henvendelse til grundejerforeningens bestyrelse, da det grønne område mellem grundejernes skel og vejen er et fælles område, som tilhører grundejerforeningen.

Grundejerforeningen skal derfor opfordre de relevante grundejere til at ændre deres “forhaver”, således at de overholder reglerne i lokalplanen.

Du kan se brevet fra Roskilde Kommune her:
Brev fra Roskilde Kommune