Generalforsamlinger

Generalforsamling 2024

Referatet kan læses her.

Generalforsamling 2023

Grundejerforeningen Holmehøj afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2023 klokken 19.00. Officiel indkaldelse følger.

Forslag, man som grundejer vil have stillet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 17. marts 2023 jf. vores vedtægter.

Referatet kan læses her.

Generalforsamling 2022

Grundejerforeningen Holmehøj afholder ordinær generalforsamling mandag den 22. august 2022 klokken 19.00.

Referat fra generalforsamlingen kan læses her

Årsrapport for 2021 kan læses her

Udkast til budget for 2022 kan læses her

Bestyrelsens beretning for 2021 og planer for 2022 kan læses her

Generalforsamling 2021

Grundejerforeningen Holmehøj afholder ordinær generalforsamling i Gundsømagle Forsamlingshus den 28. oktober 2021

Referat fra generalforsamlingen kan læses HER

08-10-2021

Så er der sendt indkaldelse ud til den ordinære generalforsamling den 28. oktober, som alle grundejere bør have fået på mail.

Herunder ses de 5 vedhæftede filer, som er bilag til generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamling Oktober 2021
Generalforsamling Årsberetning
Fastsættelse-af-kontingent-for-2022
Årsregnskab 2020 vs Augusta
Årsregnskab 2019 vs Dorthe

Generalforsamling 2020

28-10-2020

GENERALFORSAMLINGEN DEN 11 NOVEMBER 2020 AFLYSES

Generalforsamlingen den 11. november 2020 i Gundsømagle Forsamlingshus udskydes på ubestemt tid. 

Grundet nye restriktioner og nyt forsamlingsforbud ifbm. COVID-19, ser bestyrelsen sig desværre nødsaget til at aflyse og udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid på. 

Der vil blive indkaldt til en ny generalforsamling, når vi har den præcise dato. 

12-10-2020

Hermed indkaldelse til den ordinære generalforsamling, som afholdes den 11. november 2020 kl. 19.00 i Gundsømagle Forsamlingshus, Hovedgaden 12, 4000 Roskilde.

I gøres opmærksomme på, at der grundet den nuværende Covid-19 situation og forsamlingsforbuddet kun må være 50 personer til stede i salen. Der må derfor kun deltage én person fra hver husstand, og pladserne vil blive fordelt efter “først til mølle” princippet. I bedes tilmelde jer via. gfholmehoj@gmail.dk (husk at anføre navn og adresse).

Se bilag til generalforsamlingen her:

Dagsorden

Præsentation

Budget 2020

Årsregnskab 2019

10-06-2020

OPKRÆVNING AF KONTINGENT 

GRUNDEJERFORENING  HOLMEHØJ  OVERGÅET  TIL  BETALINGSSERVICE  FRA  JUNI 2020 

Til orientering vil opkrævning af kontingenter i grundejerforeningen fremover ske via betalingsservice. 

I vil snarest modtage FI betalingskort pr. post med kontingentopkrævning for andet halvår af 2020. 

Når I har modtaget FI betalingskortet  bedes I venligst betale jeres kontingent via netbank. I bedes i denne forbindelse huske at krydse af, at I ønsker oprettelse af betalingsaftale,

hvorefter fremtidig betaling sker automatisk.  

Hvis ikke du har modtaget FI betalingskort i postkassen senest den 25. juni 2020 bedes du venligst sende en mail  til bestyrelsen: bestyrelsen@gfholmehoj.dk 

OBS: Husk at afmelde jeres nuværende kontingentindbetaling, såfremt denne er automatisk via egen bank.

Bestyrelsen 

24-03-2020

GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. APRIL 2020 AFLYST 

 Generalforsamlingen den 27. april 2020 i Gundsømagle Forsamlingshus udskydes på ubestemt tid. 

Bestyrelsen er nødt til at udskyde generalforsamling på ubestemt tid på grund af situationen med COVID-19. 

 Der indkaldes til ny generalforsamling, når vi har den præcise dato. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen GF/Holmehøj

2019

G/F Holmehøj afholder ekstraordinær generalforsamling i Gundsømagle Forsamlingshus, torsdag den 15. august 2019 kl. 1900.

Dagens dagsorden:

1. valg af dirigent og 3 stemmetællere

2- forslag til alternativer til de eksisterende vejbumpe fremlægges af bumpgruppen. Hvert forslag stemmes om enkeltvis.

Bilag 1: Holmehøjen Arbejdsgruppe – Bump

Referat fra generalforsamlingen kan læses HER

G/F Holmehøj afholder ordinær generalforsamling i Gundsømagle Forsamlingshus, tirsdag den 23. april 2019 kl. 1900.

Dagens dagsorden:

1.      Valg af dirigent og mindst 3 stemmetællere

2.      Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf

3.      Fremlæggelse af årsregnskab og godkendelse heraf

4.      Behandling af budget og bestyrelsens planer

5.      Fastsættelse af kontingent

6.      Indkomne forslag

A.     Forslag om overgange ved åen mellem Bøgeholmen og Kærholmen

B.     Der er indsendt to forslag om fjernelse af chikaner på Holmehøjen.

 7.      Valg af formand – formanden vælges for 2 år ad gangen

A.     Susan ønsker at genopstille

8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer – bestyrelsesmedlemmer vælges 2 år ad gangen

A.     Der er 4 pladser i bestyrelsen på valg

B.     Stina ønsker at genopstille

C.     Michael ønsker at genopstille

D.     Kim ønsker at genopstille

E.      Søren ønsker at trække sig.

9.      Valg af suppleanter til bestyrelsen – Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år.

A.     Sussi ønsker at genopstille

B.     Jan ønsker at genopstille

10.   Valg af revisorer og suppleanter – Revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.

11.    Evt.

Forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe til at undersøge etablering af legeplads

A.     Forslag om at have flere i arrangementsudvalget

B.     Forslag om etablering af flere parkeringspladser

Referat fra generalforsamlingen kan læses HER.

2018

G/F Holmehøj afholder ordinær generalforsamling i Gundsømagle Forsamlingshus, onsdag den 11. april 2018 kl. 19.00.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og mindst 3 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf
 3. Fremlæggelse af årsregnskab og godkendelse heraf
 4. Behandling af budget og bestyrelsens planer
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
  1. Forslag om etablering af parkeringspladser på Holmebakken
 7. Valg af formand – formanden vælges for 2 år ad gangen.
  1. Der skal vælges en ny formand for grundejerforeningen, da Torben af personlige årsager ikke kan fortsætte som formand.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
  1. Der er 3 pladser i bestyrelsen på valg.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen – Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år.
 10. Valg af revisorer og suppleanter – Revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.
 11. Evt.
  1. Drøftelse af omfang af glatførebekæmpelse

Bilag 1 (bestyrelsens beretning)
Bilag 2 (årsregnskab)
Bilag 3 (budget)
Bilag 4 (fastsættelse af kontingent)
Bilag 5 (forslag om etablering af parkeringspladser på Holmebakken)

Referat fra ordinær generalforsamling 2018 kan læses her: Referat generalforsamling

2017

G/F Holmehøj afholder ekstraordinær generalforsamling i AB Piledyssens fælleshus, Gulddysse skovvej 5, Gundsømagle, 4000 Roskilde

Tirsdag d. 9. maj 2017 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere
 2. Forslag til vedtægtsændringer (bilag 1)
  Bestyrelsen har stillet en række forslag til ændring af flere forskellige vedtægter. Hvert ændringsforslag stemmes om enkeltvis (bilag 1)
 3. Jordopfyldning i græsrabatter
  For at undgå knækkede og sprækkede asfaltkanter foreslår bestyrelsen at påfylde jord i de græsrabatter, hvor det er nødvendigt, for at støtte vores nylagte asfalt. Der er indhentet tilbud på 35.000 kr. inkl. moms fra de grønne smølfer.
 4. Etablering af fond til opbygning af midler, der skal anvendes til etablering af legeplads i området, herunder fastsættelse af beløbsstørrelse.
 5. Snerydning på fortove

Bilag 1 (forslag til vedtægtsændringer)

OBS: Vedtægtsændringer i pkt. 2 kommer til afstemning. Disse ændringer kan – ifølge gældende vedtæger – vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer. Forslagene var fremsat på den ordinære generalforsamling onsdag d. 4-4-2017, men idet der ikke var nok fremmødte den dag, bliver forslagene derfor genfremsat på en ekstraordinær generalforsamling.

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Holmehøj afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 4. april 2017 kl 19:00 i Gundsømagle Forsamlingshus.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og mindst 3 stemmetællere
 2. Formandens beretning
  Beretningen er at finde i bilag 2 (nedenfor)
 3. Godkendelse af beretningen
 4. Fremlæggelse af årsregnskab og godkendelse heraf
  Årsregnskab og balance for 2016 er at finde i bilag 4 (nedenfor)
 5. Indkomne forslag:5a) Vedtægtsændringer.
  Bestyrelsen har lavet en større gennemgang af vores vedtægter. Forslaget er beskrevet i detajler i bilag 5a (nedenfor)
  Bemærk at forslaget kun kommer til afstemning, såfremt fremmødet til generalforsamlingen er minimum 2/3 af alle medlemmer. Såfremt forslaget kommer til afstemning, bliver der lavet en afstemning pr. § der er forslået ændret/tilføjet – altså ialt 14 afstemninger.5b) Forslag til ændring af praksis omkring glatførebekæmpelse (saltning/grusning).
  Der er ikke udarbejdet noget egentligt skriftligt forslag fra forslagsstiller(ne). Punktet er udelukkende baseret på en række henvendelser som bestyrelsen har modtaget fra forskellige medlemmer. Tidligere har det været praksis at vores veje ikke er blevet saltet el. gruset. Punktet er således en beslutning hvordan vores veje skal glatførebekæmpes til næste vintersæson.5c) Forslag til etablering af legeredskaber i området.
  Bestyrelsen vil fremlægge projektforslag til etablering af legeredskaber i vores område.
  Forslaget bliver beskrevet i detajler på generalforsamlingen (se bilag 5c, 5c.1, 5c.2, 5c.3 og 5c.4 nedenfor)
 6. Behandling af budget og bestyrelsens planer
  Bestyrelsen har udarbejdet 2 budgetter: a) budget hvor kontingentet er uforandret (2500/år/medlem) og b) budget hvor kontingentet er justeret til 2100/år/medlem.
  Det budget med flest stemmer bliver vedtaget for 2017.
  Budgetterne er at finde i bilag 6 (nedenfor)
 7. Fastsættelse af kontingent
  (se punkt 6)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på lige år, 3 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen på ulige år.
  Formand Thomas Gross (Holmeager 14) ønsker at træde ud af bestyrelsen. Der skal derfor vælges en ny formand.
  Næstformand Thomas Pedersen (Bøgeholmen 14) er på valg. Han ønsker genvalg.
  Kasserer Torben Søstrup (Kærholmen 3) er på valg. Han modtager genvalg.
  Bestyrelsesmedlem Michael Witte (Holmebakken 5) er på valg. Han modtager genvalg.
  Bestyrelsesmedlem Stina Madsen (Kærholmen 8) er på valg. Hun modtager genvalg.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen – Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år.
  Suppleant Susan Nørskov-Jensen (Holmebakken 13) er på valg. Hun modtager genvalg.
  Suppleant Gitte Wolder (Holmeager 8) er på valg. Hun ønsker ikke genvalg.
 10. Valg af revisorer og suppleanter – Revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.
  Revisor Charlotte Jensen (Holmehøjen 22) er på valg.
  Revisorsuppleant Ida Solborg Bjerrum (Holmehøjen 8) er på valg.
 11. Evt.
  Information om høring fra Roskilde Kommune omkring terrænreguleringer.

Bilag

Bilag 2 (formandens beretnings)

Bilag 4 (årsregnskab)

Bilag 5a (forslag til vedtægtsændringer)

Bilag 5c (forslag til legeredskaber)

Bilag 5c.1 Bilag 5c.2 Bilag 5c.3 Bilag 5c.4

Bilag 6 (budget)

Referat af generalforsamlingen 04042017

2016

G/F Holmehøj afholder ordinær generalforsamling i Gundsømagle forsamlingshus onsdag d. 20. april 2016 kl 19:00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og mindst 3 stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af beretningen
 4. Fremlæggelse af årsregnskab og godkendelse heraf
 5. Indkomne forslag:
  (ingen)
 6. Behandling af budget og bestyrelsens planer
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på lige år, 3 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen på ulige år:
  Formand Thomas Gross er på valg – modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Anja Rosfeldt er på valg – modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem Bettina Pedersen er på valg – modtager genvalg
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen – der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år:
  Gitte Wolder er på valg – ønsker genvalg
  Susan Nørskov-Jensen er på valg – ønsker genvalg
 10. Valg af revisorer og suppleanter – revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år:
  Revisor Claus Bøgh Nielsen er på valg – ønsker ikke genvalg
  Revisorsuppleant Søren Bjerrum er på valg – ønsker ikke genvalg
 11. Evt
  Information vedr. undersøgelse af mulighed for etablering af parkeringslommer på Holmebakkens nordside.

Bilag:

Bilag 2 (formandens beretning)

Bilag 4 (årsregnskab)

Bilag 6 (budget)

Bilag 7 (fastsættelse af kontingent)

Referat af generalforsamling 200416

2015:

G/F Holmehøj afholder ekstraordinær generalforsamling i AB Piledyssens fælleshus, Gulddysse skovvej 5, Gundsømagle, 4000 Roskilde

onsdag d. 20. maj 2015

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere

2a. Forslag til vedtægtsændringer (§9)

2b. Forslag til vedtægtsændringer (§4, §13)

OBS: Vedtægtsændringer (pkt 2a og 2b) kommer til afstemning. Disse ændringer kan – ifølge gældende vedtæger – vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer. Forslagene var fremsat på den ordinære generalforsamling onsdag d. 15/4-2015, men idet der ikke var nok fremmødte den dag, bliver forslagene derfor genfremsat på en ekstraordinær generalforsamling.

Et enkelt punkt (§5) som var blevet fremsat d. 15/4-2015 er ikke blevet genfremsat. Dette skyldes at forslagsstiller (bestyrelsen) har trukket denne del af forslaget tilbage.

Det skal understreges at de enkelte ændringsforslag i punkt 2b afstemmes enkeltvis, således at der stemmes om ændringer til §4 afsnit 1, ændringer til §13 afsnit 6+7 og ændringer til §13 afsnit 8. Sammen med afstemningen for punkt 2a (§9) bliver der således foretaget i alt 4 afstemninger.

Bilag:

Bilag 2a – forslag til vedtægtsændringer (§9)

Bilag 2b – forslag til vedtægtsændringer (§4, §13)

Referat af ekstraordinær generalforsamling 20/5-15

———————————————

G/F Holmehøj afholder ordinær generalforsamling i Gundsømagle forsamlingshus

onsdag d. 15. april 2015

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og mindst 3 stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af beretningen
 4. Fremlæggelse af årsregnskab og godkendelse heraf
 5. Indkomne forslag:
  5a. Forslag til vedtægsændringer (§9)
  5b. Forslag til vedtægsændringer (§4, §5 og §13)
 6. Behandling af budget og bestyrelsens planer
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på lige år, 3 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen på ulige år:
  Lars Green er på valg – ønsker ikke genvalg
  Thomas Pedersen er på valg – ønsker genvalg
  Ida Bjerrum ønsker at træde ud af bestyrelsen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen – der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år:
  Gitte Wolder er på valg – ønsker genvalg
  Susan Nørskov-Jensen er på valg – ønsker genvalg som bestyrelsesmedlem
 10. Valg af revisorer og suppleanter – revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år:
  Claus Bøgh Nielsen er på valg – ønsker genvalg
  Søren Bjerrum er på valg – ønsker genvalg
 11. Evt

OBS: Vedtægtsændringer (pkt 5a og 5b) kommer kun til afstemning, såfremt der er mødt mindst 2/3 af foreningens medlemmer. Hvis der er mødt en mindre antal medlemmer, udgår disse punkter af dagsordenen.

Bilag:

Bilag 2 (formandens beretning)
Bilag 4 (årsregnskab)
Bilag 5a (forslag til vedtægtsændringer)
Bilag 5b (forslag til vedtægtsændringer)
Bilag 6 (budget)
Bilag 7 (fastsættelse af kontingent)

Referat af ordinær generalforsamling 2015

———————————————————————————-

2014:

G/F Holmehøj afholder ekstraordinær generalforsamling

torsdag d. 11. september 2014.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og mindst 3 stemmetællere
 2. Afstemning vedr trafikoplæg

Invitation til ekstraordinær generalforsamling 2014

Bilag:
Baggrund/oplæg (punkt 2)
Oversigtkort (punkt 2)

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 11/9-2014

31/1-2015: Det er af et medlem blevet påpeget at afstemningsresultatet i ovenstående referat ikke er korrekt. Der står i referatet at der var mødt 31 stemmeberettigede, men at der var afgivet 13 ja-stemmer, 11 nej-stemmer og 8 neutrale stemmer (=32 stemmer). Der skulle istedet have stået at der var afgivet 13 ja-stemmer, 11 nej-stemmer og 7 neutrale stemmer (=31 stemmer). Bestyrelsen beklager fejlen. Det ændrer dog ikke ved resultatet af afstemningen.

—————————————–

G/F Holmehøj afholder generalforsamling i Gundsømagle forsamlingshus  torsdag den 10. april 2014 kl.19:00.

Dagsorden:

 1.   Valg af dirigent og mindst 3 stemmetællere
 2.   Formandens beretning
 3.   Godkendelse af beretningen
 4.   Fremlæggelse af årsregnskab og godkendelse heraf
 5.   Indkomne forslag:
  a) Retningslinje for fastsættelse af kontingent
  b) Fastsættelse af kontingent – under hensynstagen til fremtidige udgifter
  c) Opsigelse af snerydningsaftale
  d) Opretholdelse af aftale om snerydning
  e) Anlæggelse af interne stier i bebyggelsen
  f) Hegn omkring søen
 6. Behandling af budget og bestyrelsens planer
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på lige  år, 3 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen på ulige år:
  På valg er: Jette Dybvik, modtager ikke genvalg, Jette Pedersen, modtager ikke genvalg og Heidi Nymand Christensen, modtager ikke genvalg.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen – der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år:
  Thomas Pedersen ønsker at modtage valg til at træde ind i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem.
  Valg af revisorer og suppleanter – revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år:
  Revisor Claus Bøgh Nielsen modtager genvalg. Revisorsuppleant Christian Sejer modtager ikke genvalg.
 10. Evt.

Bilag:
Formandens beretning 2014 bilag til punkt 2
GF Holmehøj årsregnskab 2013
bilag til punkt 4 (årsregnskab)
bilag til punkt 5a retningslinje for fastsættelse af årligt kontingent
bilag til punkt 5b fastsættelse af kontingent
bilag til punkt 5c opsigelse af aftale om snerydning
bilag til punkt 5d opretholdelse af aftale om snerydning
bilag til punkt 5e anlæggelse af interne stier
bilag til punkt 5f hegn om søen
bilag til punkt 6 – budget
Bilag til punkt 7 (fastsættelse af kontigent)

Referat af generalforsamling d. 10/4-2014

2013:

G/F Holmehøj afholder generalforsamling i Gundsømagle forsamlingshus  torsdag den 18. april 2013 kl.19:00.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere.
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af beretningen.
 4. Fremlæggelse af årsregnskab og godkendelse heraf.
 5. Indkomne forslag:
  • Etablering/udvidelse af sti samt etablering af hegn rundt om søen
  • Nabohjælp
 6. Behandling af budget og bestyrelsens planer.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på lige år, 3 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen på ulige år. På valg er Lars Green, og han modtager genvalg. Hans Jørgen Kesting modtager ikke genvalg.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen – der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år. Peter Murmann og Ida Solborg Bjerrum modtager ikke genvalg.
 10. Valg af revisorer og suppleanter – revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.  Revisorsuppleant Claus Bøgh Nielsen modtager genvalg.
 11. Evt.

Bilag:
Formandens beretning 2013
Årsregnskab 2012 med revisor- og bestyrelsespåtegning bilag til punkt 4
Bilag til punkt 5a
Bilag til punkt 5b
Kopi af Budget 2013 bilag til punkt 6 og 7

2012:

G/F Holmehøj afholder generalforsamling i Gundsømagle forsamlingshus

Torsdag den 26. april 2012 kl.19:00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere.
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af beretningen.
 4. Fremlæggelse af årsregnskab og godkendelse heraf.
 5. Indkomne forslag.
 6. Behandling af budget og bestyrelsens planer.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på lige år, 3 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen på ulige år.
  På valg er Jette Dybvik og hun modtager genvalg. Verner Christensen ønsker ikke genvalg.
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen – der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år.
  Peter Murmann ønsker genvalg. Heidi Christensen ønsker at modtage valg som bestyrelsesmedlem
 10. Valg af revisorer og suppleanter – revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.
  Carsten Born ønsker ikke genvalg
 11. Valg af revisorer og suppleanter – revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.
 12. Evt.

2011: